Turkmen
سه شنبه 05 بهمن 1400

Esasy menýu
Möhüm habarlar
 • Halkara ylmy bäsleşige gatnaşmaga çagyryş başlandy
  Keynesiň Halkara ylmy bäsleşiginiň ikinji tapgyry yglan edildi. Bu Yslam dünýäsiniň 45 ýaşa çenli bolan Akademikleriň we ylmy barlagçy alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşik bolup, Ylym we Tehnologiýa gazanasy tarapyndan geçirilýär. Onuň esasy maksady Yslam dünýäsiniň tehnologiýasynyň we ylmynyň kynçylyklarynyň çözgüt ýolyny tapmakdan ybaratdyr.

 • Eýranly çagalar, Türkmenistan halkara çagalar surat bäsleşiginde üç baýrak aldy
  Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň şol ýurtda "Bagtly çagalyk" (Happy Childhood) atly halkara surat çekmek bäsleşigini geçirmek we daşary ýurtlardan, esasanam Eýran Yslam Respublikasyndan çagalar we ýetginjek suratkeşleri bu medeni çärä gatnaşmaga çagyrmak barada

 • Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen bilelikde Nowruz sergisi geçirildi
  Nowruz medeni we çeperçilik sergisi, Türkmenistanyň prezidentiniň doglan ýeri bolan Ahal welaýatynyň Yzgant şäherinde geçirildi.

 • Halkara Nowruz güni BMG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasynda geçirildi
  Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanasynda Eýranyň Medeniýet Merkeziniň geňeşçisiniň we Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda Halkara Nowruz gününiň bilelikdäki dabarasy geçirildi.

 • Nowruz baýramy Aşgabatdat şäherindäki Eýranyň medeni merkezinde geçirildi
  Nowruz mynasybetli ýörite maksatnama Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän ilçihanasynyň medeni merkezinde ýedi sin bilen bezeldi.

home
Calender
Clock
Maslahat beriş işleri
Halkara ylmy bäsleşige gatnaşmaga çagyryş başlandy
Keynesiň Halkara ylmy bäsleşiginiň ikinji tapgyry yglan edildi. Bu Yslam dünýäsiniň 45 ýaşa çenli bolan Akademikleriň we ylmy barlagçy alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşik bolup, Ylym we Tehnologiýa gazanasy tarapyndan geçirilýär. Onuň esasy maksady Yslam dünýäsiniň tehnologiýasynyň we ylmynyň kynçylyklarynyň çözgüt ýolyny tapmakdan ybaratdyr.
 07:34 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Beýik Allanyň ady bilen
Eýranly çagalar, Türkmenistan halkara çagalar surat bäsleşiginde üç baýrak aldy
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň şol ýurtda "Bagtly çagalyk" (Happy Childhood) atly halkara surat çekmek bäsleşigini geçirmek we daşary ýurtlardan, esasanam Eýran Yslam Respublikasyndan çagalar we ýetginjek suratkeşleri bu medeni çärä gatnaşmaga çagyrmak barada
 07:25 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen bilelikde Nowruz sergisi geçirildi
Nowruz medeni we çeperçilik sergisi, Türkmenistanyň prezidentiniň doglan ýeri bolan Ahal welaýatynyň Yzgant şäherinde geçirildi.
 07:20 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Halkara Nowruz güni BMG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasynda geçirildi
Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanasynda Eýranyň Medeniýet Merkeziniň geňeşçisiniň we Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gatnaşmagynda Halkara Nowruz gününiň bilelikdäki dabarasy geçirildi.
 07:17 - 27/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Nowruz baýramy Aşgabatdat şäherindäki Eýranyň medeni merkezinde geçirildi
Nowruz mynasybetli ýörite maksatnama Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän ilçihanasynyň medeni merkezinde ýedi sin bilen bezeldi.
 13:04 - 20/07/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE NYZAMY GENJEWINIŇ ŞYGRYÝET GÜNI BELLENILIP GEÇILDI
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde beýik şahyr Häkim Nyzamy Genjewiniň şygryýet güni bellenilip geçildi.
 08:45 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNDA ÇAGALAR ÜÇIN HALKARA SURAT BÄSLEŞIGI GEÇIRILÝÄR
2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryndan başlap 21-nji apreline çenli Kerman şäheriniň häkimligi UNESCO we UNICEF-iň Eýrandaky sebit müdirlikleri ýaly milli we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda, 5-15 ýaş aralygyndaky çagalar üçin << Kerman şäherinde çagalar üçin ilkinji surat festiwaly>> atly surat bäsleşigini wirtual ýagdaýda yglan edýär.
 08:43 - 14/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MEDENIÝET MERKEZINDE BIR HEPDE BOÝUNÇA EÝRAN KINOFILMLERI GÖRKEZILDI
Medeni maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde Eýran kinofilmleriniň hepdesi başlandy
 09:03 - 6/03/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDE EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINI BEÝAN EDÝÄN SURAT SERGISI AÇYLDY.
Eýranyň Yslam rewolýusiýasyndan öňki 10 günlük mübärek aýdyňlyk döwri mynasybetli rewolýusiýanyň ýeňiş baýramçylygynyň öňüsyra ýagny fewral aýynyň 8-ne Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde 5 günläp dowam etjek bolan <> temaly surat segisi açyldy.
 14:24 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRANYŇ WE TÜRKMENISTANYŇ DOSTLUK BAÝRAMÇYLYGY AŞGABAT ŞÄHERINDE BELLENDI
Fewral aýynyň 10-na Eýran Yslam rewolýusiýasynyň ýeňşiniň 42 ýyllygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda Eýranyň we Türkmenistanyň dostluk baýramçylygy bellen
 14:20 - 15/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI PATMA ZÖHRE METJIDINDE HEZRETI SADYKA KÜBRANYŇ DOGLAN GÜNI DABARLY BELLENILIP GEÇILDI
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy medeniýet merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäherindäki Patma Zöhre metjidinde yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Sadyka Kübranyň doglan günini hem-de zenanlar we eneler gününi belledi. Bu baýramçylyk
 09:40 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE DABARALY BELLENILDI
Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni we eneler güni baýramçylygy Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda dabaraly bellenilip geçildi.
 09:36 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEDENIÝET MERKEZINDE MÄHRIBAN ENELERIŇ BAÝRAMÇYLYGY MYNASYBETLI SURAT SERGISI AÇYLDY
Yslam dininiň gadyrly pygamberiniň gyzy Hezreti Patma Zöhräniň doglan güni mynasybetli enäniň belent mertebesini bellemek maksady bilen, Fewral aýynyň 1-ne duşenbe güni, Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki medeniýet merkezinde pars dilini öwrenýän
 09:31 - 7/02/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
TÜRKMENISTANDA PARS DILINI ÖWRENIŞ KURSLARYNY TAMAMLAMAK HAKYNDA ŞAHADATNAMA BERMEK BOÝUNÇA ÇÄRE GEÇIRILDI.
2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde pars dilini öwreniş kurslarynyň ösüş we ýokary tapgyrlaryny tamamlamak hakynda Şahadatnama bermek boýunça çäre geçirildi. Bu çärä Eýran Yslam
 11:00 - 16/01/2021 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
BILDIRIŞ
Pars dili bilen gyzyklanyjylaryň dykgatyna
Pars dili öwrediş kurslarymyzyň tomusky döwri başlap tä iýun aýyň ahyryna çenli Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Medeniýet Merkezinde dowam edýär.
 17:17 - 26/05/2018 - Hormatly ulanyjy : 0Doly tekst >>
Goşmaça