ايرانشناسي

ميدان امام (اصفهان)

مقبره الشعرا (تبريز)

ماسوله رشت

آرامگاه مختوم قلي فراغي

حافظيه (شيراز)

گنبد سلطانيه (زنجان)

غار عليصدر (همدان)

حرم مطهر امام رضا (مشهد)