نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2399
 بازدید امروز : 14
 کل بازدید : 727032
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.0000
در سال 1387

آموزش زبان فارسي در سال 1387

 

آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ترکمنستان و دیگر مناطق ترکمنستان در سال 1387 به تفکیک ترم ها بشرح زیر می باشد:

1- ترم اول یا ترم بهاره آموزش زبان فارسي در رایزنی فرهنگی ترکمنستان در سال 87 شامل 14 مقطع تحصيلي با 53 كلاس درس و با 436 نفر فارسي آموز خانم و 305 نفر فارسي آموز مرد جمعاً 741  نفر مي باشد.

 

ترم اول آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ترکمنستان

رديف

دوره

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

1

مقدماتي يك

8

93

78

172

2

مقدماتي دو

8

62

54

116

3

متوسطه يك

8

61

45

106

4

متوسطه دو

7

47

38

85

5

پيشرفته يك

5

39

34

73

6

پيشرفته دو

3

33

21

54

7

عالي يك

4

32

15

47

8

عالي دو

2

16

4

20

9

عالي سه

2

19

3

22

10

عالي چهار

2

9

11

20

11

ترجمه يك

1

9

-

9

12

ترجمه دو

1

6

-

6

13

ترجمه سه

1

5

2

7

14

ترجمه چهار

-

-

-

-

15

ترجمه پنج

-

-

-

-

16

ترجمه شش

1

5

-

5

جمع كل

53

436

305

741

 

آموزش زبان فارسی در دیگر مناطق در ترم اول

فعاليت آموزش زبان فارسي در مركز آموزش زبانهاي خارجي شهر چهارجو

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

3

15

12

27

فعاليت آموزش زبان فارسي شهر يولاتان

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

2

1

8

9

فعاليت آموزش زبان فارسي شهر كاكا

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

1

3

8

11

 

2- ترم دوم یا ترم تابستان آموزش زبان فارسي رایزنی فرهنگی ترکمنستان در سال 87 شامل 14 مقطع تحصيلي با 39 كلاس درس و با 386 نفر فارسي آموز خانم و 252 نفر فارسي آموز مرد جمعاً 683  نفر مي باشد.

 

ترم دوم آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ترکمنستان

رديف

دوره

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

1

مقدماتي يك

6

66

67

133

2

مقدماتي دو

8

56

39

95

3

متوسطه يك

6

39

33

72

4

متوسطه دو

5

39

29

68

5

پيشرفته يك

5

41

24

65

6

پيشرفته دو

6

37

24

61

7

عالي يك

3

22

16

38

8

عالي دو

3

25

8

33

9

عالي سه

2

22

3

25

10

عالي چهار

1

12

2

14

11

ترجمه يك

1

10

5

15

12

ترجمه دو

1

8

-

8

13

ترجمه سه

1

4

-

4

14

ترجمه چهار

1

5

2

7

جمع كل

39

386

252

683

 

آموزش زبان فارسی در دیگر مناطق در ترم دوم

 

فعاليت آموزش زبان فارسي در مركز آموزش زبانهاي خارجي شهر چهارجو

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

3

15

12

27

فعاليت آموزش زبان فارسي شهر يولاتان

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

2

1

17

18

فعاليت آموزش زبان فارسي روستاي رفسنجاني

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

7

13

63

75

 

3- ترم سوم یا ترم پائیزی آموزش زبان فارسي در رایزنی فرهنگی ترکمنستان در سال 87 شامل 14 مقطع تحصيلي با 47 كلاس درس و با 387 نفر فارسي آموز خانم و 253 نفر فارسي آموز مرد جمعاً 640  نفر مي باشد.

 

ترم سوم آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ترکمنستان

ديف

دوره

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

1

مقدماتي يك

9

96

72

168

2

مقدماتي دو

5

53

52

105

3

متوسطه يك

5

31

27

58

4

متوسطه دو

4

30

25

55

5

پيشرفته يك

4

33

23

56

6

پيشرفته دو

4

35

12

47

7

عالي يك

4

25

15

40

8

عالي دو

2

21

8

29

9

عالي سه

3

19

7

26

10

عالي چهار

2

15

3

18

11

ترجمه يك

1

10

4

14

12

ترجمه دو

1

5

3

8

13

ترجمه سه

1

5

-

5

14

ترجمه چهار

1

5

-

5

15

ترجمه پنج

1

4

2

6

جمع كل

47

387

253

640

 

 

آموزش زبان فارسی در دیگر مناطق در ترم سوم

فعاليت آموزش زبان فارسي در مركز آموزش زبانهاي خارجي شهر چارجو

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

3

15

12

27

فعاليت آموزش زبان فارسي شهر يولاتان

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

2

1

17

18

فعاليت آموزش زبان فارسي روستاي رفسنجاني

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

7

13

63

76

 

4- ترم چهارم یا زمستانی آموزش زبان فارسي در رایزنی فرهنگی ترکمنستان در سال 87 شامل 15 مقطع تحصيلي با 51 كلاس درس و با 453 نفر فارسي آموز خانم و 284 نفر فارسي آموز مرد جمعاً 737  نفر مي باشد.

 

ترم چهارم آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی ترکمنستان

رديف

دوره

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

1

مقدماتي يك

9

133

93

226

2

مقدماتي دو

7

71

40

111

3

متوسطه يك

4

31

39

70

4

متوسطه دو

4

30

27

57

5

پيشرفته يك

4

26

26

52

6

پيشرفته دو

3

36

15

51

7

عالي يك

5

32

12

44

8

عالي دو

3

24

10

34

9

عالي سه

3

20

7

27

10

عالي چهار

3

18

5

23

11

ترجمه يك

1

7

2

9

12

ترجمه دو

1

13

5

18

13

ترجمه سه

1

2

3

5

14

ترجمه چهار

1

5

-

5

15

ترجمه پنج

1

5

-

5

جمع كل

51

453

284

737

  

 

آموزش زبان فارسی در دیگر مناطق در ترم چهارم

فعاليت آموزش زبان فارسي در مركز آموزش زبانهاي خارجي شهر چارجو

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

3

15

12

27

فعاليت آموزش زبان فارسي شهر يولاتان

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

2

1

17

18

فعاليت آموزش زبان فارسي روستاي رفسنجاني

تعداد كلاس

تعداد خانم

تعداد آقا

جمع

7

13

63

76