Sunday, December 5, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
Esfahan – Ali Gapu
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


  Cap        Dostu?a ibermek

Aýatulla Ekber Haşemi Behrmaniniň gysgaça terjimehaly

Aýatulla Ekber Haşemi Behrmaniniň gysgaça terjimehaly Aly Ekber Haşemi Rafsanjani ady bilen belli ruhany, Gurhany-Kerimi teswirleýji we eýranly syýasatçy bolup, Yslam Respublikasynyň iň bir görnükli syýasy şahsyýetleriniň biri hasaplanýar we iki döwür Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentligine saýlanypdy. Ol ynkylabyň beýik şahsyýetleriniň biri bolup, şanyň döwründe birnäçe ýyl tussaglykda bolupdyr. Eýranyň we Yragyň söweşi döwründe Rafsanjani Ýokary gorag şurasynda dini Lideriň wekili we ýaragly güýçleriň serkerdesi wezipelerini ýerine ýetirdi. Ol ähli döwürlerde Habardarlyk mejlisiniň Tähran welaýaty boýunça wekilligine ýolbaşçylyk edipdi we 2008-2011-nji ýyllar aralygynda bu mejlisiň ikinji ýolbaşçysy bolupdy. Rafsanjani Yslam Azat uniwersitetiniň düýbüni tutujy we howpsuzlyk wekiliýetiniň ýolbaşçysydy. Ol goňşylar bilen gatnaşyga, aýratyn-da Türkmenistan döwletine aýratyn ähmiýet berýärdi. Onuň döwründe Türkmenistan bilen Eýranyň syýasy gatnaşyklary mysal getirerlikdir. Onuň Türkmenistan döwletine bolan saparlarynyň birinde halk gyzgyn garşylapdylar. Hormatly Türkmenistan döwleti onuň ygtybary, şany we beýik şahsyýeti sebäpli Mary weleýatynda, Baýramaly etrabynyň golaýynda bir obany "Rafsanjani" diýip atlandyrdylar. Onuň ady bilen atlandyrylan bir metjit hem salynyp, elbet-de Aýatulla Haşemi Rafsanjaniniň öz seslenmesi we nazary bilen metjidiň ady "hezreti ymam Homeýni (a)" adyna üýtgedildi.


17:54 - 24/02/2017    /    Belgi : 672853    /    G?rkezi? sany : 909Gara?y?lar
G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40153
Visitorsofday : 110
Visitorsofpage : 98259
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.6091

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap