Monday, December 6, 2021 Turkmen
 
Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Yslam|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap
Ady
iran
(Ymam Ryzanyň (a) aramgähi (Maşat
Girmek
Ulanyjyny? ady :   
Ge�i? s?zi :   
 
Captcha:
[Agzalyk]
NewsletterSignup
Ady :   
Ba? �st�ne, ?azgyny? belgisini girizi? :   


  Cap        Dostu?a ibermek

Halkara ylmy bäsleşige gatnaşmaga çagyryş başlandy

Keynesiň Halkara ylmy bäsleşiginiň ikinji tapgyry yglan edildi. Bu Yslam dünýäsiniň 45 ýaşa çenli bolan Akademikleriň we ylmy barlagçy alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşik bolup, Ylym we Tehnologiýa gazanasy tarapyndan geçirilýär. Onuň esasy maksady Yslam dünýäsiniň tehnologiýasynyň we ylmynyň kynçylyklarynyň çözgüt ýolyny tapmakdan ybaratdyr.

Bu bäşleşige gatnaşyjylar öz ylymda gazanan üstünliklerini ýa-da özüniň täze inowasion iş usullaryny, yglan edilen mowzuklarda we pawilion  bölümlerinde berlen meselere iki sany jogap teklip etmek bilen, Yslam dünýäsiniň halkara guramalary arkaly hödürläp bilerler.

Bu bäsleşige gatnaşyjylar  Tir aýynyň 15-den Şähriwer aýynyň 1-ne çenli aralykda (06.07.2021-23.08.2021-nji ýyl) gatbaşyp bilerler. Öz hödürlän jogaplaryňyzy 3-5 minut aralygynda ýazgy edilen wideo şekilleri arkaly taýýarlap, “kans.mstfdn.org” web saýtyna ýükläp bilersiňiz.  Bu wideo şekillerde  gysgaça ylymda gazanan üstünlikler barada bolup, şeýle-de,  halkara kynçylyklaryna jogaplary hödürläp bilersiňiz. Bu gazanylan üstünlikler pikir, makala, kitap, oýlap tapyşlar, önümiň ilkinji nusgasy  ýagny, prototipler görnüşinde we täze önüm görnüşinde bolup biler.

Bäş sany saýlanan esere baýrakly orunlar beriler. Ol baýraklar; medal, Keýnesiň meýilnamasyna syn, 30 gramlyk altyn nyşan, 2000 dollarlyk okuw Granty we beýleki ýörite artykmaçlyklar, şeýle hem, “Mostafa” ylym we tehnologiýa gaznasynyň “STEP” we “EISA” ýaly ulgam platformalaryndan peýdalanmak üçin aýratyn artykmaçlyklar berler.


07:34 - 27/07/2021    /    Belgi : 771650    /    G?rkezi? sany : 128Gara?y?lar
G?zleg
Jogap Web g?zlegi
banners
Turizm Türkmenistan

turkmenistan.gov.tm

Online.tm
vote
Pikir sora?ma i?je? d?ldir
UsersStats
Visitorsofpage: 40167
Visitorsofday : 13
Visitorsofpage : 98282
Onlinevisitors : 1
PageLoad : 1.7711

Baş sahypa|Pars dili|Eýran|Sorag|Habarlaşmak üçin|Links|Sitemap